ఫ్యాషనా, ప్రాణమా?

మారుతున్న కాలానికి తగ్గ మాయరోగం అన్నట్టు, ట్రెండ్ పేరుతో మనలో చాలా శీతలపానీయాలకు బాగానే అలవాటిపడిపోయారు. బోర్ కొట్టిందనో లేక పార్టీ అనో, కుర్రాళ్ళు మొదలుకుని ముసలోళ్ల దాకా అందరూ శీతలపానీయాలు తెగ తాగేస్తుంటారు. కానీ అవి తాగడం వల్ల లోపల ఏమవుతుందో తెలుసా?
మొదటి పది నిమిషాల్లో, భారీ మొత్తంలో షుగర్ చేరుతుంది. తరువాతి ఇరవై నిమిషాల్లో బ్లడ్ షుగర్ స్థాయి పెరిగిపోవడంతో, అతిగా ఉన్న షుగర్  Continue reading